Завдання, над якими працює педагогічний колектив

Педагогічний колектив школи організовує свою діяльність у відповідності зі статтями «Конституції України», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Конституції громадянської освіти та виховання», рекомендацій і розпоряджень Міністерства освіти і науки України.

Педагогічний колектив продовжує роботу по забезпеченню рівного доступу до якісної освіти, навчанню впродовж життя на основі:

- удосконалення інноваційного розвитку навчально-виховного процесу;

- поєднання досягнень науки і технологій із сучасними педагогічними інноваціями і творчими зусиллями всього педагогічного колективу;

- підвищення якості навчання і виховання учнів з урахуванням вітчизняних освітніх і наукових традицій;

- формування у випускників конкурентоспроможності, професійної соціальної мобільності, здатності до неперервної освіти і духовного самовдосконалення;

- створення сприятливих умов для оволодіння багатством ідей реформування освіти;

- усвідомлення сутності накреслених завдань та шляхів їхньої реалізації у навчально-виховному процесі і ефективного впливу на розвиток особистості дитини;

- виявлення та педагогічної підтримки і психологічного супроводу обдарованих дітей;

- виховання високодуховної, високоморальної особистості.

Головними завданнями, над якими працює педагогічний колектив у цьому навчальному році:

І. Удосконалення сучасного уроку через реалізацію завдань:

- особистісно зорієнтоване спрямування розвитку, навчання та виховання школярів на принципах гуманізації та демократизації;

- використання занять з елементами тренінгових завдань під час вивчення навчальних предметів;

- формування діяльнісного підходу до розвитку творчих здібностей дитини;

- формування в учнів умінь самостійно здобувати знання;

- закладення основи системи аналітичного мислення школяра;

- створення умов для вдосконалення профільного навчання з урахуванням потреб та інтересів учнів;

- підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- підвищення фахової майстерності кожного вчителя і широкого застосування мультимедійних технологій під час викладання навчальних предметів.

ІІ. Становлення гармонійно розвиненої особистості шляхом:

- формування життєвих компетентностей особистості;

- забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального потенціалу кожного учня;

- прилучення школярів до набутків виховних традицій народу, вивчення його культурної спадщини;

- формування інтересу до здорового способу життя, виховання життєздатних компетентностей.

Особистість, яка навчилася вчитися і орієнтуватися в інформації, відбирати ту, за яку треба нести відповідальність, може легко адаптуватися в різних ситуаціях, що швидко змінюються. Тому на засіданнях педагогічних рад, методичних комісіях учителів, заняттях психолого-педагогічних семінарів, диспутах розглядалися питання, які допомагали реалізувати поставлені завдання, формувати вміння на основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних життєвих ситуаціях, дотримуючись при цьому етики спілкування, культури поведінки та гуманного ставлення до людей різного віку і до однолітків.